Книга о Янине Дегутите. Анонс (на литовском языке). Обложка

J. Degutytes poezijos rinktine „Purpuro valanda“

Janina Degutyte. Purpuro valanda: poezijos rinktinл. Sudarл Aistл Birgerл. – Vilnius: Lietuvos raрytojш sаjungos leidykla, 2008. – 383 p.

Lietuvos literatыros lobyno knygш serijoje pasirodл Janinos Degutytes lyrinлs poezijos tomas.

Tai pirmoji рios reprezentacinлs serijos autorлs, kurios vieрoji kыryba ir beveik visas sаmoningas gyvenimas telpa б „geleюinio laiko“ rлmus. Iр jш iрsiverюia Kauno prieрkario gyvenimo, dar sutiktш юmoniш patirtimi, kultыros jutimu, gana aiрkiai iрreikрtais бsipareigojimais Lietuvai, jos istorijai, kalbai, likimui. Tylaus, vieрumoje retai tematomo, nelengvo gyvenimo юmogaus kыryba, priklausanti aukрtai XX amюiaus septinto – devinto deрimtmeиio lietuviш lyrinлs poezijos bangai. Ir kartai, б kuriа vienu ar kitu aspektu бeina Algimantas Baltakis, Vytautas P. Bloюл, Alfonsas Maldonis, Justinas Marcinkeviиius.