Биография и подробная библиография Генриетты Говердины Анны Роланд Холст Ван дер Схалк (на голландском языке).

Оригинал материала находится по адресу:
www.digitalebibliotheek.nl/auteurs/auteur.php?id=rola003


Portret van Henriette Roland Holst-van der Schalk, door M. de Klerk (1921).

Roland Holst-Van der Schalk, Henriëtte -, geb. 1869 te Noordwijk; zij begon met Sonnetten en Verzen in terzinen geschreven, 1895, individualistisch werk. Na haar overgang tot de S.D.A.P. de bundel De Nieuwe geboort, 1903, en Opwaartsche wegen, 1907. Nadat ze weer uit de S.D.A.P. getreden was De Vrouw in het Woud, 1912; de titel ontleend aan de Commoedia divina van Dante; de bundel opgedragen

Aan de makkers onverloren
Waarmee ik streed;
Aan de toekomst ongeboren
Waarvoor ik leed.
Zij werd eerst Communist. Het Feest der Gedachtenis, 1915, enz. Drama’s in verzen: De Opstandelingen, 1910; Thomas More, 1912, enz. In proza een Leven van Rousseau, 1912, en De Held en de Schare, de strijd van Garibaldi voor Italië, 1920. Op sociologisch gebied: Kapitaal en Arbeid in de 19e eeuw, 1902; Gesch. v.d. Proletarischen Klassenstrijd, 1909. Zij was redactrice van De Nieuwe Tijd. Over letteren: Socialisme en Litteratuur, 1899; De Voorwaarden tot hernieuwing der dramatische Kunst, 1924; Over Leven en Schoonheid, 1925; Leo Tolstoï, 1930; Guido Gezelle, 1931; Herman Gorter, 1934; Poëzie en Maatschappelijke Vernieuwing, 1940; Wordingen, een cyclus van liefde en vertrouwen, 1949.

Over wijsbegeerte: De Philosophie van Dietzgen. Ook in het Communisme vond Mw. Roland Holst tenslotte geen bevrediging; zij is gekomen tot een ethisch en religieus socialisme buiten het verband der partijen. Voor de opvoering als massa-toneel schreef zij Kinderen van dezen tijd, 1930; Wij willen niet, 1931; De Moeders, 1932.

In 1896 was zij getrouwd met prof. R.N. Roland Holst, schilder en prozaschrijver.

Van zich zelf getuigde zij al vroeg:

Ik werd geboren met een aard die sterk
Vanzelf gaat naar de kern van alle zaken.
De Zielegang van Mw. Roland Holst, levensbeeld van de R.K. schrijver Bernard Verhoeven, 1925; 2e druk 1939. Ook Dr. K.F. Proost schreef een boek over haar levensgang, 1937. Verder Dr. J.P. v. Praag: H. Roland Holst, werk en wezen. 1946. Meia Kaas-Albarda Inleiding tot de poëzie van H.R. Holst.

Margaretha Maria Ariëns schreef over haar Jeugdwerk een proefschrift; 1943.

Dr. K.H. Miskotte gaf in zijn Messiaansch verlangen, 1941, een studie over haar lyrisch werk. Zij werd ere-doctor bij haar 80ste jaardag.

G. Stuiveling stelde een bloemlezing uit haar werk samen (1951). Met bibliografie.

Biografie(ën)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1941)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1952-1953 (1952/53)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken
Sonnetten en Verzen in terzinen geschreven (1896)
Kapitaal en arbeid in Nederland (1902)
De nieuwe geboort (1903)
Opwaartsche wegen (1907)
Geschiedenis van den proletarischen klassenstrijd (1909)
De opstandelingen (1910)
De vrouw in het woud (1912)
Jean Jacques Rousseau (1912)
Thomas More (1912)
De revolutionaire massa-aktie (1918)
Verzonken grenzen (1918)
De held en de schare (1920)
De kinderen (1921)
Het offer (1921)
Tusschen twee werelden (1923)
De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst (1924)
Communisme en moraal (1925)
Over leven en schoonheid (1925)
Heldensage (1927)
Verworvenheden (1927)
De weg tot eenheid (1928)
Vernieuwingen (1929)
Tolstoi (1930)
De geestelijke ommekeer en de nieuwe taak van het socialisme (1931)
Guido Gezelle (1931)
Gustaaf Landauer (1931)
Kinderen van dezen tijd (1931)
Grondslagen en problemen der nieuwe kultuur in Rusland (1932)
Herman Gorter (1933)
Tusschen tijd en eeuwigheid (1934)
Poëzie en maatschappelijke vernieuwing (1935)
Rosa Luxemburg (1935)
De stem die roept (1936)
Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland Holst (1941)
Een overgang tot het socialisme (1945)
Uit de diepte (1946)
Romain Rolland (1948)
Het vuur brandde voort (1949)
Wordingen (1949)
In gevaar (1958)

Uitgaven
Keur uit de gedichten van Henriette Roland Holst-van der Schalk (ed. S.A. Baelde) (1928)
Bloemlezing uit de gedichten van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk (1951)
Vrienden ter gedachtenis (ed. G. Stuiveling) (1955)
Het rijkere leven (ed. G. Stuiveling) (1960)
Jeugdwerk, 1884-1892 (ed. G. Stuiveling) (1969)
Het vuur brandde voort. Levensherinneringen (ed. G. Stuiveling) (1979[4])

Primaire teksten elders in de dbnl
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘De vrouwen van Holland klagen aan!’ In: Geuzenliedboek 1940-1945 (1945)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Libertinage Januari-December 1951’, ‘[Henriëtte Roland Holst: Lof der duisternis]’ In: Libertinage. Jaargang 4 (1951)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Henriette Roland HolstEn zoo het dan een waan is’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1945 (1945)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Henriette Roland HolstZelfzekerheid’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1945 (1945)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Henriette Roland-Holst.’ In: Links richten (1932-1933)
Henriette Roland Holst-van der Schalk, ‘Verzen, van Henriëtte van der Schalk.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 8 (1893)

Secundaire literatuur in de dbnl
Jan Bank en Maarten van Buuren, ‘11 Utopisten en socialisten’ In: 1900 Hoogtij van burgerlijke cultuur (2000)
Menno ter Braak, ‘Vernieuwing?’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
Menno ter Braak, ‘De vrouw in het woud’ In: Verzameld werk. Deel 6 (1950)
Menno ter Braak, ‘Revolutionnaire poëzie’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
Menno ter Braak, ‘Nieuwe poëzie’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
J.J. Buskes, ‘Henriëtte Roland Holst’ In: Hoera voor het Leven (1959)
Elsbeth Etty, ‘Henriëtte Roland Holst-van der Schalk 1869-1952’ In: ‘t Is vol van schatten hier… (1986)
Joos Florquin, ‘Prof. dr. Garmt StuivelingDiependaalselaan 114, Hilversum (Nederland)’ In: Ten huize van… 8 (1972)
Herman Gorter, Herman Gorter Documentatie 1864-1897 (ed. E. Endt) (1964)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, ‘Bijlage VII Verslag der commissie voor schoone letteren’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1934 (1934)
G.P.M. Knuvelder, ‘Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk (1869-1952)’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 4 (1953)
H. Marsman, ‘Henriette Roland Holst’ In: Critisch proza (1938)
P.J. Meertens, ‘Henriëtte Roland Holstdoor P.J. Meertens’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1969 (1969)
Martinus Nijhoff, ‘Henriëtte Roland Holst – v.d. Schalk ‘Het offer’’ In: Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II) (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Kroniek der Nederlandse letteren II Henriëtte Roland Holst-van der Schalk: ‘ Kinderen van dezen tijd’. Lekenspel in drie bedrijven Henriëtte Roland Holst-van der Schalk: ‘ De geestelijke ommekeer en de nieuwe taak van het socialisme’ L. Ragaz: ‘Van Christus tot Marx – van Marx tot Christus’. Vertaald door E. Brouwer en ingeleid door Henriëtte Roland Holst – van der Schalk. Menno ter Braak: ‘ Afscheid van domineesland’’ In: Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II) (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Henriëtte Roland Holst ‘Herman Gorter’’ In: Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II) (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Vrouwenspiegel A.H.M. Romein-Verschoor: ‘Vrouwenspiegel’. Een literair-sociologische studie over de Nederlandse romanschrijfster Henr. Roland Holst: ‘De stem die roept’’ In: Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II) (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Henriëtte Roland Holst’ In: Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II) (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Henriëtte Roland Holst ‘De held en de schare, een verbeelding van Garibaldi en de Italiaansche vrijheidsbeweging’’ In: Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II) (1961)
Martinus Nijhoff, ‘H. Roland Holst-van der Schalk ‘Der vrouwen weg’. Een spreekkoor’ In: Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II) (1961)
L.J. Rogier en N. de Rooy, ‘IV. De kwarteeuw der ontluiking’, ‘1 Omwenteling’ In: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (1953)
Garmt Stuiveling, Henriette Roland Holst (1970)
Garmt Stuiveling, ‘V [De kunst van het verlangen der eenzelvige ziel]’ In: Een eeuw Nederlandse letteren (1943)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 1899 (1899)
Pieter Jelles Troelstra, ‘IX. Een strijd om de leiding’ In: Gedenkschriften. Deel II. Groei (1928)
Pieter Jelles Troelstra, ‘VII. Geestelijke groei van persoon en beweging’ In: Gedenkschriften. Deel II. Groei (1928)
Pieter Jelles Troelstra, ‘VII. In de branding van den kiesrechtstrijd’ In: Gedenkschriften. Deel III. Branding (1929)
Albert Verwey, ‘Dichteres en Partijleidster’ In: Luide toernooien (1903)
Henricus Anastasius Viotta, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 1896 (1896)